Beata Wojciechowska

Działalność organizacyjna

Podczas studiów w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, podjętych w 1982 r., aktywnie działałam w Studenckim Naukowym Kole Historyków, którego byłam przewodniczącą w latach 1983-1986. Z ramienia Koła organizowałam studenckie obozy epigraficzne w Książu Wielkim i Pińczowie pod merytoryczną opieką, wówczas mgra Krzysztofa Skupieńskiego.

W latach 1999-2002 byłam kierownikiem Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Akademii Świętokrzyskiej. W latach 1999-2002 pełniłam funkcję sekretarza redakcji „Almanachu Historycznego”.

Od 1989 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Kielcach. Od 2012 r. pełnię funkcję przewodniczącej tegoż Komitetu. Od 2008 r. wchodzę w skład Rady Wydziału Humanistycznego.

Od 2012 r. pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizowałam i koordynowałam współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, a także z Archiwum Państwowym w Kielcach, Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Kielc, Delegaturą IPN w Kielcach, Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz z wieloma instytucjami samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego i społecznościami lokalnymi.

W 2011 r. zaangażowałam się we współpracę z oddziałem PTH w Skarżysku-Kamiennej i uczestniczyłam w sesjach popularnonaukowych  Skarżyskie spotkania z historią. W listopadzie 2012 roku Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nawiązał bliską współpracę z Gminą Chmielnik i Ośrodkiem Muzealno-Edukacyjnym Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, czego efektem była współorganizacja wraz z dr Edytą Majcher-Ociesą konferencji naukowej Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku (14-15.06.2013). W takim ujęciu elementy regionalne nabrały wymiaru ogólnopolskiego.

W latach 2013-2016 monitorowałam z ramienia Instytutu Historii realizację zintegrowanych eksperymentów pedagogicznych „Przez inskrypcje – w głąb dziejów” oraz „Ziemia Staszowska przez stulecia” zainicjowanych przez LO im. ks. S. Wyszyńskiego w Staszowie. W 2014 r.  współorganizowałam Forum Rekonstrukcja Historyczna, w ramach którego odbyła się konferencja Historia ożywiona – historyczne, prawne i techniczne aspekty rekonstrukcji historycznej (29-30.03.2014).

W 2016 r. wraz z Ośrodkiem Kultury „Ziemowit” w Kielcach w ramach 6. Przeglądu Filmów Edukacyjnych w Kielcach „Człowiek w poszukiwaniu wartości” zorganizowałam konferencję dydaktyczną Chrystianizacja monarchii wczesnopiastowskiej.

Współpraca z Burmistrzem Miasta i Gminy Chęciny zaowocowała współorganizacją konferencji naukowej Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie (25.11.2016). Wystąpienia uczonych z Czech i Słowacji, a także z Wrocławia, Krakowa i Kielc pokazały wyjątkową rolę chęcińskiego zamku w dziejach średniowiecznej Europy i Polski. Materiały z tego sympozjum wydałam wraz z dr hab. Sylwią Konarską-Zimnicką prof. UJK w 2018 roku. W czerwcu 2017 r. wraz z władzami miasta i gminy organizowałam konferencję popularnonaukową z okazji 450 lat lokacji Rakowa. Wystąpienia historyków z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach naświetliły okoliczności lokacji oraz rozwój i znaczenie miasta w okresie nowożytnym.

We wrześniu 2017 r. w trakcie VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Kielcach w Archiwum Państwowym w Kielcach byłam moderatorem panelu „Archiwum Państwowe w Kielcach w służbie nauki i edukacji historycznej”. W  2017 r. w ramach projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcachnagrałam wywiad z dr med. Jerzym Krzewickim, a w 2021 r. z prof. dr hab. n. med. Stanisławem Głuszkiem.  Od wielu lat współpracuję z Radiem Kielce, a od września 2023 r. na antenie tegoż radia komentuję Kronikę polską Wincentego Kadłubka.

Od 2014 r. zasiadam w Senacie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W latach 2014-2016 uczestniczyłam w pracach Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich, a od 2016 r. jestem przewodniczącą tejże Komisji. Od 2014 r. wchodzę w skład senackiej Komisji Nauki, Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum, a w latach 2017 – 2020 byłam członkiem Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia.

Działalność w okresie kadencji dziekana Wydziału Humanistycznego

W trakcie kadencji dziekana Wydziału Humanistycznego podjęłam współpracę ze szkołami z województwa świętokrzyskiego (m.in. Bilcza, Małogoszcz, Skarżysko-Kamienna, Stąporków Szydłowiec) i Kielc (IV LO, VII LO).

Równie istotna dla Wydzialu jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dlatego też podjęłam działania by rozpocząć lub sformalizować współpracę m.in. z takimi instytucjami jak:Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Teatr lalki i aktora “Kubus” w ramamch projektu Wczytuję sztukę  – warsztaty teatralne, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Kielcach, Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej „Czwartak”, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, Centrum Edukacji Medialnej oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor Komunikacji Marketingowej.

Nawiązując do tradycji akademickiej zaaranżowałam uroczystości rozdania dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia oraz inauguracji roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym. Wspierałam także wszelkie inicjatywy studenckie, przejawiające się m. in. w organizacji dnia otwartego Wydziału Humanistycznego (2022, 2023) oraz koncertu talentów muzycznych na Wydziale Humanistycznym (2022, 2023).

Ponadto:

We współpracy z dr hab. Sylwią Konarską – Zimnicką prof. UJK i dr hab. Lucyną Kostuch prof. UJK zorganizowałam II i III edycję konferencji Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia-filozofia-religia (8-9.06.2022, 7-8.06.2023).

W ramach VII Kongresu Mediewistów Polskich (21-23.09.2022) zorganizowałam i moderowałam panel W kręgu średniowiecznej medycyny. Byłam współorganizatorką międzynarodowej konferencji naukowej Body under threat: Body in history, psychology and law (Gdańsk 23-24.11.2022).

We współpracy z Muzeum Historii Kielc, Kieleckim Towarzystwem Naukowym oraz
Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zorganizowałam konferencję naukową Kielce-Keltz. Z dziejów Żydów w Kielcach (30.05.2023) oraz wykłady wybitnych historyków z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Kielc w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie Kielce-Keltz. Z dziejów Żydów w Kielcach.

We współpracy z prof. dr hab. Zbigniewem Siudakiem (Colegium Medicum UJK w Kielcach) zorganizowałam konferencję naukową John F. Kennedy prezydentura i okoliczności śmierci – 60 lat po zamachu w Dallas (16.11.2023).

Skip to content