Beata Wojciechowska

Działalność naukowa

W swoim dorobku posiadam ponad sto dwadzieścia różnego rodzaju prac naukowych, w tym cztery monografie. Publikowałam w czasopismach i wydawnictwach naukowych polskich, czeskich, słowackich, niemieckich, kanadyjskich, fińskich i holenderskich. Wyniki swoich badań prezentowałam na kilkudziesięciu konferencjach  ogólnopolskich i zagranicznych. Jestem współredaktorką osiemnastu prac zwartych. Wielokrotnie byłam recenzentką monografii, prac wieloautorskich oraz artykułów w czasopismach ogólnopolskich. Odbyłam staże naukowe w Instytucie Historii PAN w Warszawie (1992), w Bibliotece Narodowej w Pradze (2018, 2021) oraz w Instytucie Historii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (2019).

W latach 1999-2002 pełniłam funkcję sekretarza redakcji „Almanachu Historycznego”. Od 2012 r. jest członkiem Rady naukowej czasopisma „Studia Historica Gedanensia” oraz Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej „Z dziejów regionu i miasta”. Od 2013 r. do 2018 r. byłam członkiem kolegium redakcyjnego „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”. Wspólnie z prof. prof. Sylwią Konarską-Zimnicką i Lucyną Kostuch jestem organizatorką cyklu konferencji Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia -religia (odbyły się trzy edycje).

Uczestniczyłam w międzynarodowym projekcie zespołowym:  Brill Companion to the Medieval and Early Modern Confraternities, pod kierunkiem prof. Konrada Eisenbichlera z Uniwersytetu w Toronto (seria Wydawnictwa Brill „Brill’s Companions to the Christian Tradition”, 83, Leiden: Brill 2019, s. 65-87), w ramach którego przygotowałam opracowanie dotyczące  The Development of Confraternities in Central European the Middle Ages and Early Modern Period. [data publikacji 21.02.2019]

Podejmowane w mojej pracy naukowej oraz publikacjach wątki badawcze wyodrębniają się w grupy tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

 • medycyna średniowieczna
 • kary kościelne w Polsce średniowiecznej,
 • prawo kanoniczne,
 • religijność średniowieczna,
 • fauna średniowieczna,
 • historia regionalna.

Do najważniejszych publikacji należą:

Monografie:
 • Od Godów do Św. Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza, Kielce 2000, ss.190;
 • Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 2010, ss. 322;
 • Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, Kielce 2019, ss. 187;
 • [współautorstwo z Mariolą Wojciechowską],Reflections on Health. Historical and Contemporary Contexts, Kielce 2022, ss. 181;
Wydawnictwa źródłowe:
 • Albumasar, Flores astrologie, Kwiatki astrologii, tłum. i oprac. S. Konarska-Zimnicka, B. Wojciechowska, L. Kostuch we współpracy z P. Piotrowskim , Kielce 2020;
Artykuły:
 • Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej, „Kieleckie Studia Historyczne” 9, 1991,
  5-22;
 • Treści edukacyjne jasełek na ziemiach polskich w XV i pierwszej połowie XVI w., (w:) Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej; Polska na tle Europy, pod red. W. Iwańczaka i K. Brachy, Kielce 1997, s. 135-142;
 • O purgowaniu w ziołach, piłułach i korzeniach”. Leki i ich dozowanie w Polsce XV
  i XVI wieku
  , (w:) Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, pod red. W. Iwańczaka i K. Brachy, Warszawa 2000, s. 195-206;
 • Na granicy dwóch światów. Rozdroża i sakralizacja przestrzeni w przekazach średniowiecznych, (w:) Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), Warszawa 2001, s. 509-518;
 • Regionalizacja etnograficzna międzyrzecza Wisły i Pilicy, (w:) Region Świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość? Materiały konferencji naukowej, Kielce 23 maja 2001, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 85-112;
 • Krytyka religijności katolickiej w pismach Mikołaja Reja, (w:) Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin, pod red. W. Kowalskiego, Kielce 2005, s. 323-340;
 • Kary kościelne w Polsce wczesnośredniowiecznej (X-XIII w.), „Czasopismo Prawno- Historyczne”, t.57, 2005, z. 2, s. 267-282;
 • Gnieźnieńska księga ekskomunik i interdyktów, „Studia Źródłoznawcze”, t. XLIV, 2006, s.109-115;
 • Pilgrimages in search of healing for children in late medieval Cracow, (w:) Pilgrimage in European Culture, eds. Doležal, H. Kühne, Frankfurt am Main 2006, s. 335-346;
 • Magic in Annual Rites of the Polish Late Middle Ages, (w:) Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, T. Wünsch, Berlin 2006, s. 225-238;
 • Nieznany, XVI-wieczny spór o dziesięciny z Buchwałowic, (w:) Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Materiały z konferencji naukowej. Kielce 1 czerwca 2006, red.
  Derwich, K. Bracha, Kielce 2007, s.185-190;
 • Ekskomunikowani w Polsce późnego średniowiecza. Kategorie spraw i przypadki, (w:) Zbožnost Středovĕku, Colloquia mediaevalia Pragensia, t.6, red. M. Nodl, K. Bracha, J. Hrdina, P. Kras, Praha 2007, s. 135-148;
 • Sub censuris ecclesiasticis… Sprawcy i odbiorcy dokumentów ekskomunikujących
  w Polsce średniowiecznej
  , (w:) Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, red. Z. Hojda, H. Pátkova, Praha 2008 [druk 2009], s. 95-104;
 • Rytuał ekskomuniki i jego recepcja w Polsce średniowiecznej, (w:) Rítuály, ceremonie
  a festivity v střdni Europé 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia
  , t.12, red. M. Nodl, F. Šmahel, K. Kowalewski, Praha 2009, s. 453-463;
 • Kara śmierci w późnośredniowiecznym Wrocławiu (w:) Realia życia codziennego
  w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
  , pod red. A. Barciaka, Katowice 2011, s. 128-138;
 • Duchowni włóczędzy w świetle ustawodawstwa synodalnego metropolii gnieźnieńskiej, (w:) Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, pod red. M. Saczyńskiej,
  Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 53-68;
 • Kategoria wolności w wybranych komentarzach uczonych krakowskich późnego średniowiecza, (w:) Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, pod red. Barciaka, Katowice-Zabrze 2014, s.29-36;
 • The Oath in the Ancient and Medieval Culture. An Outline of the Problem (z L. Kostuch), “Scripta Classica” t.11, 2014 s. 23-39;
 • Porady dla kobiet ciężarnych i rodzących w wybranych przekazach od późnego antyku do wczesnej nowożytności, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, t.20, 2014, nr 1, s. 145-156;
 • Divortium – późnośredniowieczne przypadki z konsystorza gnieźnieńskiego, (w:) Ecclesia Regnum Fontes Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas i inni, Warszawa 2014, s. 567-573;
 • In causa perfidi iudei… Przyczynek do sporów chrześcijan z Żydami w Polsce późnośredniowiecznej, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 (253) 2015, s. 81-87;
 • The Remembrance of the Deceased in the Traditional Polish Culture of the Middle Ages (w:) Cultures of Death and Dying in Medieval and early Modern Europe, ed. M. Korpiola, A. Lathinen, Collegium Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 18. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015, s.32-48;
 • Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.67, 2015, z.1, s.21-29;
 • Proles-fides-sacramentum. Małżeństwo w średniowiecznym prawie kanonicznym, (w:) Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta – Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 17-26;
 • Benedykta Herbesta rozważania o religijności katolickiej, (w:) Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje, pod red. I.M. Dackiej – Górzyńskiej, J. Partyki, Warszawa 2015, s.53-62;
 • Jakuba z Paradyża (1381-1465) rozważania o potrzebie reformy życia monastycznego, (w:) Historia, Memoria, Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, pod red. J. Krochmala, Warszawa 2015 (wyd.2016), s.231-238;
 • Stanisława ze Skarbimierza rozważania „o dwóch drogach, którymi podąża się do nieba”, (w:) Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. W. Brojer, K. Bracha, Warszawa 2016, s.195-205;
 • O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok.1194-1264), „Saeculum Christianum” 22, 2015, s.36-42;
 • Mikołaja Kotwicza traktat o prawie kanonicznym w Statucie Jana Łaskiego (z 1506 r.), (w:) Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, red. A. Barciak, Katowice- Zabrze 2016, s.314-320;
 • Wiślica, (w:) Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016, s. 129-136;
 • Raptus puellae jako przeszkoda małżeńska w Dekrecie Gracjana, „Saeculum Christianum”  23,2016, s. 48-53;
 • O gwiazdach i ich różnorodności w „Speculum naturale” Wincentego z Beauvais (ok.1194-1264), (w:) Tradycje, przekazy, inspiracje, pod red. S. Konarskiej-Zimnickiej, ks. P. Tambora, B. Wojciechowskiej, Kielce 2017, s. 225-236;
 • Pies w kulturze średniowiecznej. Wybrane aspekty, (w:) Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy, pod red. S. Konarskiej- Zimnickiej, L. Kostuch, B. Wojciechowskiej, Kielce 2017, s.109-121;
 • The Development of Confraternities in Central European the Middle Ages and Early Modern Period (w:) A Companion to Medieval and Early Modern Confraternities, ed. K. Eisenbichler [Companions to the Christian Tradition, 83], Leiden:  Brill, 2019;
 • (wspólnie z L. Kostuch, S. Konarską-Zimnicką), Ancient and Medieval Animals and Self-recognition: Observations from Early European Sources, “ History Early Science and Medicine” 2019, Vol. 24, Issue 2, s. 117-141;
 • Blood science. From Galen to William Harvey – transformations of the paradigm until the end of the seventeenth century, (w:) Paradigms, Thinking Styles, Research Programs. How Does Science Change?, ed. L. Kostuch, B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka, Rev. P. Tambor, Kielce 2020, s. 43-54;
 • Jeleń w średniowiecznej przestrzeni kulturowej (charakterystyka, symbolika, pożytki), (w:) Interpretacje przyrody w przeszłości, red. P. Oliński, W. Piasek, R. Piętka, Toruń 2020, s. 153-164;
 • Stanisława ze Skarbimierza rozważania o chwale i łasce Bożej w świetle wybranych kazań Super Gloria in Excelsis, „Saeculum Christianum”  27, 2020, nr 1, s.73-82;
 • (wspólnie z S. Konarską -Zimnicką, S. D. Kozieł), Statuty biskupa Jana Konarskiego dla wikariuszy kolegiaty kieleckiej z 1523 roku, (w:) 850 lat Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, Kielce 2021, s. 99-117;
 • Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych, „Almanach Historyczny” 2021, t.23,z.2,s.143-155;
 • W zdrowiu i w chorobie. Zalecenia dietetyczne w wybranych średniowiecznych traktatach medycznych z Salerno (XI-XIII w.), „Saeculum Christianum” t. 29, 2/2022, s.5-16
Redakcje naukowe:
 • Redakcja i wstęp: W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, Warszawa-Kielce 2003 (wspólnie z K. Bracha, L. Michalską-Bracha);
 • Redakcja i wstęp: Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, Kielce 2005 (wspólnie z K. Bracha);
 • Redakcja i wstęp: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, Kielce 2013 (wspólnie z W. Kowalskim);
 • Redakcja i wstęp: Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, Kielce 2013 (wspólnie z E. Majcher-Ociesa);
 • Redakcja i wstęp: Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), Kielce 2014 (wspólnie z D. Burdzy);
 • Redakcja i wstęp: Podróże na przestrzeni dziejów. Studia historyczne, Kielce 2015;
 • Redakcja: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych, Kielce 2016 (wspólnie z L. Michalską-Bracha,
  Przeniosło);
 • Redakcja: Tradycje, przekazy, inspiracje, Kielce 2017 (wspólnie z S. Konarską-Zimnicką, ks. P. Tamborem);
 • Redakcja i wstęp: Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy, Kielce 2017 (wspólnie z S. Konarską-Zimnicką, L. Kostuch);
 • Redakcja i wstęp: Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej.
  Geneza-funkcje-znaczenie
  , Kielce 2018 (wspólnie z S. Konarską-Zimnicką);
 • Redakcja i wstęp: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia -religia, 1, Kielce 2019 (wspólnie z S. Konarską-Zimnicką, L. Kostuch);
 • Redakcja 850 lat Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, Kielce 2021, (wspólnie z S.Konarską-Zimnicką, ks. T. Gocelem);
 • Redakcja i wstęp: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia -religia, 3, Kielce 2023 (wspólnie z S. Konarską-Zimnicką, L. Kostuch).
Skip to content