prof. dr hab. Beata Wojciechowska

kandydatka na rektora UJK na kadencję 2024-2028

Beata Wojciechowska

Razem tworzymy Uniwersytet

Wizja rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet to strefa wolności akademickiej, dialogu, tworzenia i dzielenia się wiedzą, kształtowania odpowiednich umiejętności oraz kompetencji. Najważniejszą wartością Uniwersytetu jest cała społeczność akademicka: wszyscy Pracownicy, Studenci i Doktoranci. Pamiętając o tradycji, kultywując etos akademicki powinniśmy zabiegać o ciągły rozwój, dbać o poziom oraz organizację badań naukowych i działań artystycznych, a także  kształcenia, wykorzystując osiągnięcia technologiczno-informatyczne. Każdy z nas jest nośnikiem marki UJK, a wszyscy  współtworzymy i kreujemy pozycję oraz wizerunek naszej Uczelni w regionie, kraju oraz na arenie międzynarodowej. Mimo różnic łączą nas odpowiedzialność, etyka pracy i zaangażowanie. Przywiązanie do swobodnej wymiany myśli, prawdy, dobra, piękna, tolerancji i szacunku jest podwaliną, na której możemy umacniać nasz Uniwersytet. Z kolei pragnienie poznania i kształtowania świata oraz pasja do dzielenia się wiedzą są siłą napędową zmian, które pozwalają nam na osiąganie coraz to nowych celów.

Dysponujemy poważnym potencjałem, czego potwierdzeniem są:

 • sukcesy w ewaluacji naukowej;
 • atrakcyjne kierunki studiów;
 • korzystne warunki studiowania i relatywnie niskie koszty utrzymania;
 • dogodne usytuowanie  wydziałów;
 • nowoczesna infrastruktura.

Priorytetem jest dalszy rozwój badań naukowych i działalności artystycznej, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, zrównoważony rozwój wszystkich wydziałów, filii i jednostek ogólnouczelnianych oraz Szkoły Doktorskiej, wspólne działania z podmiotami obecnymi na rynku pracy, poprawa warunków pracy wszystkich Pracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Ważnym zadaniem jest uproszczenie biurokratycznych procedur oraz usprawnianie procesu podejmowania decyzji.

Studenci

Uniwersytet jest dla Studentów i funkcjonuje dzięki nim. Studia nie tylko powinny zapewniać rozwój intelektualny, ale także inspirować, poszerzać horyzonty i wyposażyć Studentów oraz Absolwentów w umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, kreatywności, innowacyjności, współpracy w grupie, przedsiębiorczości oraz empatii.

Aby nasi Studenci zostali przygotowani na wyzwania przyszłości należy podjąć inicjatywy, które  będą:

 • wspierały aktywności naukowe, artystyczne, medyczne, kulturalne, społeczne oraz sportowe Studentów i Doktorantów;
 • wzmacniały system wsparcia psychologicznego dla Studentów;
 • wspomagały możliwości rozwoju Studentów i Doktorantów;
 • wspierały finansowo Koła Naukowe i Samorząd Studencki;
 • upowszechniały nowoczesne metody nauczania i technologii w dydaktyce akademickiej (etyczne wykorzystanie SI);
 • kształtowały kompetencje przyszłości.
Badania naukowe i działalność artystyczna

Badania naukowe i działalność artystyczna są dobrym punktem wyjścia do podjęcia nowych wyzwań i dalszego rozwoju Uniwersytetu. W związku z tym preferować będę działania zmierzające do:

 • wspierania prowadzących badania naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki  i sztuki;
 • uproszczenia procedury wykorzystywania środków na projekty badawcze;
 • uzyskania wyższych kategorii w ewaluacji  przy wsparciu Uniwersytetu;
 • ułatwienia współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • wzmocnienia jednostki odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową;
 • wsparcie dla inicjatyw zmierzających do umiędzynarodowienia badań naukowych;
 • wsparcia systemu aplikowania, a w konsekwencji realizacji grantów oraz projektów;
 • rozwoju badań i współpracy interdyscyplinarnej;
 • wspierania zespołów badawczych oraz rozwoju naukowego Pracowników, Doktorantów i Studentów;
 • wsparcia Wydawnictwa UJK.
Kształcenie

Kształcenie wraz z nauką stanowi fundament działalności Uniwersytetu. Podejmę inicjatywy obejmujące:

 • poszerzanie oferty dydaktycznej, odpowiadającej potrzebom regionu i kraju (stanowisko analiz edukacyjnych);
 • wsparcie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach dydaktycznych (publikacje, konferencje, szkolenia, granty);
 • propozycje nowoczesnych usług edukacyjnych (mikrokursy, kursy, szkolenia, studia podyplomowe on-line);
 • współpracę ze wszystkimi podmiotami systemu edukacyjnego.
Rozwój infrastruktury

Rozwój infrastruktury Uniwersytetu wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i studiów. Z tego względu podejmę działania odnoszące się do:

 • podjęcia budowy nowej siedziby Wydziału Sztuki;
 • nadbudowy budynku A na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych;
 • modernizacji budynku B na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 • kontynuacji działań zmierzających do rozwoju i wzmocnienia infrastruktury kształcenia medycznego;
 • modernizacji infrastruktury dydaktycznej i technicznej we wszystkich jednostkach.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwia właściwe rozpoznanie potrzeb społecznych, korzystanie ze środków zewnętrznych oraz zaangażowanie we wspólne inicjatywy. Sprzyjać będę:

 • rozwojowi współpracy z  podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną;
 • intensyfikacji kontaktów ze szkołami ponadpodstawowymi, placówkami kultury, podmiotami medycznymi;
 • popularyzacji nauki;
 • podtrzymywaniu kontaktów z Absolwentami UJK;
 • pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania;
 • intensyfikacji działań promocyjnych w celu wzmocnienia wizerunku i marki Uczelni (powołanie Ambasadorów UJK).

Wszystkie przedstawione propozycje na rzecz rozwoju Uniwersytetu mają na celu  wzmocnienie wszechstronnego rozwoju naukowego i artystycznego, kontaktów międzynarodowych, poziomu kształcenia Studentów i Doktorantów, relacji z interesariuszami zewnętrznymi, poprawy warunków pracy administracji wszystkich szczebli oraz poczucia więzi wśród całej społeczności Uczelni. Służyć temu będą regularne spotkania z władzami Wydziałów, Szkoły Doktorskiej, jednostek ogólnouczelnianych, administracją, Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów. W swoich działaniach będę kierować się zasadami: szacunku, otwartości, dialogu, zaufania i odwagi.

Skip to content