Biogram

Urodziłam się w 1963 r. w Kielcach. W 1982 r. ukończyłam II liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach. Podczas studiów w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, podjętych w 1982 r., aktywnie działałam w Studenckim Naukowym Kole Historyków, którego byłam przewodniczącą w latach 1983-1986.

Beata Wojciechowska

W 1987 r. obroniłam z wynikiem bardzo dobrym  pracę magisterską Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Byliny. W tym samym roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostałam zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1988 r. uczestniczyłam w zebraniach Pracowni Dziejów Społeczeństwa i Kultury Średniowiecznej w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W 1992 r. odbyłam staż naukowy w Instytucie Historii PAN
w Warszawie. Przedmiotem moich badań była kultura tradycyjna polskiego średniowiecza, a w szczególności problematyka roku obrzędowego. Efektem tych zainteresowań była rozprawa doktorska Obrzędy doroczne w ludowej kulturze tradycyjnej polskiego średniowiecza, którą obroniłam w lutym 1997 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od października 1997 r. zostałam zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2010 r. uzyskałam habilitację na podstawie książki, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, która uzyskała Nagrodę KLIO  II stopnia w kategorii monografii naukowej. W 2011 r. zostałam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2021 r. uzyskałam tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

W latach 2012-2020 pełniłam funkcję dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2020 r. piastuję funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.

W latach 1999-2002 byłam kierownikiem Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Akademii Świętokrzyskiej. W latach 1999-2002 pełniłam funkcję sekretarza redakcji „Almanachu Historycznego”.

Od 1989 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Kielcach. Od 2012 r. pełnię funkcję przewodniczącej tegoż Komitetu. Od 2008 r. wchodzę w skład Rady Wydziału Humanistycznego. W 2014 r. zostałam Senatorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Skip to content